Подготовка на подлогата

Подготовка на подлогата и мерење влага

Пред почнување со каква било подна работа, подлогата треба правилно да се процени и подготви. Подготовката на подлогата се состои од неколку важни чекори пред продолжување со каква било инсталација на под.

Чекор по чекор

Чекор 1
Мерење на влагата

Подополагачот мора да се увери дека паркетот или плочките можат да се местат без ризик од понатамошни жмучки или топчиња. Затоа, дел од задачата му е да провери дали подлогата е доволно сува. Влагата се мери со СМ метод. Ве молиме консултирајте се со локалните норми за вредности на влага кои треба да се исполнат пред да се продолжи со инсталација на подот.

Чекор 2
Чистење на подлогата

Подлогите мора да се чисти, без пукнатини, цврсти, суви, без супстанци кои би го попречиле врзувањето (масла, битумен, прашина, боја или остатоци од лепила итн.) и мора да се во согласност со релевантните локални стандарди. Постоечката прашина, дотрошените слоеви и слабите слоеви боја треба механички да се отстранат. Отстранувањето стари, истрошени материјали се врши со брусилица за малтер, песочна пушка или други специјализирани алатки.

Чекор 3
Поправка на пукнатини и пополнување дупки

Пукнатините стручно се поправаат со CN89. Нерамнините во подлогата се пополнуваат со CN83 или CN91.

Чекор 4
Прајмерисување/ Ставање влажна бариера

Следниот важен чекор е прајмерисувањето. Впивачките подлоги се прајмерисуваат со Ceresit CN94. Пред инсталирање на масата за нивелирање, остатоците влага на подлогата и нејзината сила мора внимателно да се проверат. Во случаи на влажни или слаби подлоги, мора да се користат специјални прајмери.