ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

СИСТЕМИТЕ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА CERESIT ОБЕЗБЕДУВААТ СИГУРНА ЗАШТИТА ОД ВОДА НА ВЕРТИКАЛНИТЕ И ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОВРШИНИ НА ЗГРАДАТА ВО НОВА ГРАДБА, ЗА ВРЕМЕ НА РЕНОВИРАЊЕ ИЛИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНИ ПОПРАВКИ НА ЗГРАДАТА.