Услови на користење

Поради постојаните технички иновации и промени во тековната законска рамка, ние мора од време на време да ги измениме и/или дополниме условите за користење. Затоа, го молиме корисникот да ги прегледа овие услови на користење пред секоја посета на веб - страницата и да ги разгледа промените и/или дополнувањата.

Boвед

Оваа веб - страница е обезбедена од Хенкел Србија д.о.о, Булевар Ослободување, 11000 Белград, Србија. Информациите содржани на оваа веб - страница за компанијата Хенкел Србија д.о.о. (во натамошниот текст: Хенкел), компаниите поврзани со Хенкел и трети страни се собрани со најголема грижа. Сепак, не можеме да гарантираме за комплетноста и точноста на информациите. Henkel не превзема никаква одговорност за какви било грешки во содржината на оваа веб - страница. Објавите за она што се очекува во иднина, што може да се најде на оваа веб - страница, се направени во согласност со нашите најдобри знаења и верувања. Сепак, резултатите што Хенкел ќе ги постигне во пракса може значително да се разликуваат од овие предвидувања, бидејќи тие зависат од голем број фактори од конкурентна и макроекономска природа, кои во некои случаи се надвор од контролата на Хенкел. Без никакви предрасуди за каква било законска обврска за исправување на ваквите изјави за иднината, Хенкел нема намера постојано да ги ажурира сите предвидувања презентирани на оваа веб-страница.

Со пристапување до оваа веб - страница, без ограничување или резервација ги прифаќате општите услови за користење на веб - страницата што можете да ги прочитате или отпечатите.

ОВАА ВЕБ - СТРАНА И ИНФОРМАЦИИТЕ СОДPЖАНИ ВО НЕА НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ИЛИ ЗА УПОТРЕБА ОД АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ИЛИ ЛИЦА КОИ ПОСТОЈАНО ЖИВЕАТ ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ, НИТУ ПАК ИМА СООДВЕТНО ОДОБРУВАЊЕ. ГИ МОЛИМЕ, ТАКВИТЕ ЛИЦА ДА КОНТАКТИРААТ СО ЛОКАЛНАТА ВЕБ - СТРАНИЦА НА ХЕНКЕЛ ИЛИ ВЕБ - СТРАНИЦАТА НА АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈА, ПОВРЗАНА СО ХЕНКЕЛ.

Општи услови за користење на оваа веб - страница

 1. Авторски права
  Нашите веб - страници се заштитени со авторски права и сродни права. Ова посебно значи дека секоја репродукција, адаптација, превод, архивирање и обработка во други медиуми, вклучително и архивирање или обработка во електронски медиуми, подлежат на заштита на авторските права. Секоја употреба, целосно или делумно, бара претходна писмена дозвола од Хенкел Србија д.о.о, во натамошниот текст: Хенкел. И содржината и структурата на веб - страницата се заштитени со авторски права и сродни права. Секоја репродукција на информации или податоци, особено употреба на текстови или делови од текстови или визуелен материјал (ова не важи само за фотографиите на Хенкел за печатење), бара претходна писмена дозвола од Хенкел. Хенкел ги задржува правата за дистрибуција и репродукција. Овие права исто така се применуваат во целост кога сликите автоматски или рачно се архивираат.
  Фотографиите на Хенкел за печатење може да се користат само за непрофитни цели. Печатените фотографии на Хенкел што се репродуцираат и/или електронски се модифицираат за непрофитни цели мора да носат ознака за авторски права "© [година] Henkel AG & Co. KGaA. Сите права се задржани".
 2. Печати
  Овалното лого на Хенкел и сите имиња на производи и/или опрема за производи на оваа апликација/оваа страница се регистрирани заштитни знаци на Хенкел, неговите подружници, филијали, даватели на лиценци или партнери во заедничко вложување. Секоја неовластена употреба или злоупотреба на овие трговски марки е експресно забранета и претставува кршење на законот за трговска марка, законите за авторски права и сродните права, други закони за интелектуална сопственост или конкуренција.
 3. Одрекување на одговорност од веб -страници на трети страни
  а. Оваа веб - страница содржи линкови (хиперврски) до други веб - страници управувани од трети страни и чија содржина не е позната на Хенкел. Хенкел само го олеснува пристапот до такви веб - страници и не презема одговорност за нивната содржина. Единствената цел на нашите линкови до веб - страници на трети страни е да ви ја олесниме навигацијата на Интернет. Изјавите на страниците до кои водат овие врски не се наши изјави. Ние експресно ја отфрламе врската до содржината на страниците на трети страни до кои водат линковите наведени на нашата веб - страница. Како прво, ние не превземаме одговорност за какво било прекршување на законските одредби или повреда на правата на трети страни на овие страници.
  б. Во случај на веб- страници поврзани со хиперврски од веб - страницата на Хенкел, сопствениците на тие веб - страници се единствено одговорни за содржината на тие страници, како и за продажба на производите што се нудат на нив и ракување со нарачки поврзани со тие производи.
  в. Хенкел нема да биде одговорен за какво било кршење на авторските права, трговски марки или друга интелектуална сопственост или лични права на страниците до кои води хиперврската
  г. Во случај на нарачка или каква било друга правна активност поврзана со трансакција, договорот се склучува исклучиво помеѓу корисникот и сопственикот на соодветната веб - страница, или помеѓу страната што ја нуди стоката или лицето што ја претставува и во никој случај помеѓу Хенкел и корисникот. Ве молиме земете ги предвид општите деловни услови на понудувачот на веб - страницата до која води хиперврската.
  д. Ова одрекување се однесува на сите врски што се појавуваат на веб - страницата henkel.com, како и на целата содржина на веб - страницата до која корисникот е насочен преку таквите врски.
 4. Општо одрекување
  Секоја одговорност на Хенкел за штети што произлегуваат од користењето на оваа апликација - без оглед на правната основа, вклучително и штетните дејствија - е ограничена на штети предизвикани со намера или груба небрежност. До тој степен што Хенкел е законски одговорен за прекршување на материјалните договорни обврски, вкупниот износ на штета е ограничен на предвидливи штети. Ова не влијае на одговорноста на Хенкел според важечкиот закон за одговорност за неисправни производи или под гаранции. Ниту едно од овие ограничувања на одговорноста не се применува во случај на оштетување на животот, телесна повреда или оштетување на здравјето.
  Хенкел работи напорно за да ги заштити сите веб - страници на Хенкел без вируси, но не можеме да гарантираме дека нема вирус. Поради оваа причина, ви препорачуваме да бидете сигурни дека обезбедувате соодветна заштита од вируси (на пример, со користење на скенер за вируси) пред да преземете документи и податоци.
  Хенкел не гарантира дека нема да настане каква било грешка при користењето на услугите што се нудат на веб - страницата на Хенкел, ниту дека овие услуги секогаш ќе бидат достапни.
 5. Предвидувања и изјави за намера
  Изјавите ориентирани кон иднината на оваа веб - страница се дадени во согласност со нашите најдобри знаења и верувања. Сепак, резултатите што Хенкел всушност ги постигнува може значително да се разликуваат од овие изјави што гледаат напред, бидејќи тие зависат од голем број фактори од конкурентна и макроекономска природа, кои во некои случаи се надвор од контролата на Хенкел. Без да се загрозат законските обврски за корекција на ваквите изјави, Хенкел нема намера постојано да ги ажурира таквите изјави содржани на оваа веб-страница.
 6. Производи на Henkel
  Производите прикажани на оваа веб - страница се примери на производи достапни од Хенкел ширум светот. Хенкел не гарантира дека производите прикажани на страницата може да бидат достапни во вашата земја. Ако сакате да видите список на сите производи на Хенкел достапни во вашата земја, одете на почетната страница и изберете ја земјата во која живеете.